Ustawa o prawach konsumenta – nowe obowiązki informacyjne

Ustawa o prawach konsumenta – nowe obowiązki informacyjne

11 grudnia 2014PROFITROOM SA

25 grudnia 2014r. wchodzi w życie ustawa o prawach konsumenta, która m.in. narzuca przedsiębiorcom nowe obowiązki informacyjne przy zawieraniu umów na odległość. Takimi umowami w przypadku hoteli są rezerwacje. Wkrótce przekażemy więcej informacji na naszym blogu, a wszyscy nasi klienci mogą spodziewać się kontaktu w sprawie aktualizacji warunków rezerwacji.


Zmiany jakie wprowadza wymieniona wyżej ustawa są bardzo szerokie, postanowiliśmy jednak zacytować te istotne z punktu widzenia rezerwowania hotelu online, które powinny być uwzględnione w regulaminach i warunkach rezerwacji.

Rozdział 3 ustawy o prawach konsumenta

Art. 12. 1. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:
1) głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
2) swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą,a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
3) adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;
4) adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;
5) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami […];
7) sposobie i terminie zapłaty;
8) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
12) braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 […] ((zgodnie z art. 38 ust. 12 “Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów […] o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi).”.
2. Jeżeli umowa jest zawierana w imieniu innego przedsiębiorcy, należy podać dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4, identyfikujące tego przedsiębiorcę.

Art. 15. 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany wydać konsumentowi dokument umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub potwierdzenie jej zawarcia, utrwalone na papierze lub, za zgodą konsumenta, na innym trwałym nośniku.